Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

c# ile Açılan soket ile zaten bağlı olan bir istemciye, biz istediğimiz zaman veri yollayabilir miyiz?

Program soket açarak istemcileri dinliyor. İstemci veri yollayınca karşılık olarak cevap bilgisi yollanıyor (satır 210).
Açılan soket ile zaten bağlı olan bir istemciye, biz istediğimiz zaman veri yollayabilir miyiz?

Alıntı yapılan kodlar:

Kullanılan kodların alındığı adres:
http://www.codeproject.com/Articles/2866/Multi-threaded-NET-TCP-Server-Examples


using System;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Threading;
 
 
class ClientConnectionPool {
    // Creates a synchronized wrapper around the Queue.
    private Queue SyncdQ = Queue.Synchronized( new Queue() );
   
    public void Enqueue(ClientHandler client) {
        SyncdQ.Enqueue(client) ;
    }
    
    public ClientHandler Dequeue() {
        return (ClientHandler) ( SyncdQ.Dequeue() ) ;
    }
    
    public int Count {
        get { return SyncdQ.Count ; }
    }
 
    public object SyncRoot {
   get { return SyncdQ.SyncRoot ; }
    }
    
} // class ClientConnectionPool
    
class ClientService {
    
    const int NUM_OF_THREAD = 10;
    
    private ClientConnectionPool ConnectionPool ;
    private bool ContinueProcess = false ;
    private Thread [] ThreadTask = new Thread[NUM_OF_THREAD] ;
   
    public ClientService(ClientConnectionPool ConnectionPool) {
        this .ConnectionPool = ConnectionPool ;
    }    
 
    public void Start() {
        ContinueProcess = true ;
        // Start threads to handle Client Task
        for ( int i = 0 ; i < ThreadTask.Length ; i++) {
            ThreadTask[i] = new Thread( new ThreadStart(this.Process) );
            ThreadTask[i].Start() ;
        }
    }
    
    private void Process() {
        while ( ContinueProcess ) {
 
        ClientHandler client = null ;
             lock( ConnectionPool.SyncRoot ) {
      if ( ConnectionPool.Count > 0 )
                client = ConnectionPool.Dequeue() ;
        }                 
             if ( client != null ) {
              client.Process() ; // Provoke client
            // if client still connect, schedufor later processingle it
              if ( client.Alive )
              ConnectionPool.Enqueue(client) ;
             }
            
            Thread.Sleep(100) ;
        }    
    }
    
    public void Stop() {
        ContinueProcess = false ;    
        for ( int i = 0 ; i < ThreadTask.Length ; i++) {
            if ( ThreadTask[i] != null && ThreadTask[i].IsAlive ) 
                ThreadTask[i].Join() ;
        }
            
        // Close all client connections
        while ( ConnectionPool.Count > 0 ) {
            ClientHandler client = ConnectionPool.Dequeue() ;
            client.Close() ;
            Console.WriteLine("Client connection is closed!") ;
        }
    }
    
} // class ClientService
 
public class SynchronousSocketListener {
    
 private const int portNum = 10116 ;
 
 public static void StartListening() {
 
    ClientService ClientTask ;
    
    // Client Connections Pool
    ClientConnectionPool ConnectionPool = new ClientConnectionPool() ;     
    
    // Client Task to handle client requests
    ClientTask = new ClientService(ConnectionPool) ;
    
    ClientTask.Start() ;
  
    TcpListener listener = new TcpListener(portNum);
    try {
       listener.Start();
    
       int TestingCycle = 3 ; // Number of testing cycles
       int ClientNbr = 0 ;
    
       // Start listening for connections.
       Console.WriteLine("Waiting for a connection...");
       while ( TestingCycle > 0 ) {
           
            TcpClient handler = listener.AcceptTcpClient();
            
            if ( handler != null) {
                Console.WriteLine("Client#{0} accepted!", ++ClientNbr) ;
                
                // An incoming connection needs to be processed.
                ConnectionPool.Enqueue( new ClientHandler(handler) ) ;
                
                --TestingCycle ;
            }
            else
                break;        
       }
       listener.Stop();
       
       // Stop client requests handling
       ClientTask.Stop() ;
       
       
    } catch (Exception e) {
       Console.WriteLine(e.ToString());
    }
    
    Console.WriteLine("\nHit enter to continue...");
    Console.Read();
 }
 
 
 public static int Main(String[] args) {
    StartListening();
    return 0;
 }
}
 
 
class ClientHandler {
 
  private TcpClient ClientSocket ;
      private NetworkStream networkStream ;
  bool ContinueProcess = false ;
      private byte[] bytes;    // Data buffer for incoming data.
      private StringBuilder sb = new StringBuilder(); // Received data string.
  private string data = null; // Incoming data from the client.
 
  public ClientHandler (TcpClient ClientSocket) {
    ClientSocket.ReceiveTimeout = 100 ; // 100 miliseconds
    this.ClientSocket = ClientSocket ;
          networkStream = ClientSocket.GetStream();
          bytes = new byte[ClientSocket.ReceiveBufferSize];
          ContinueProcess = true ;
  }
 
  public void Process() {
 
              try {
                int BytesRead = networkStream.Read(bytes, 0, (int) bytes.Length);
                if ( BytesRead > 0 )
                // There might be more data, so store the data received so far.
                    sb.Append(Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, BytesRead)); 
                else
                // All the data has arrived; put it in response.
                    ProcessDataReceived() ;
                
              }            
              catch ( IOException ) {
                // All the data has arrived; put it in response.
                ProcessDataReceived() ;
              }  
              catch ( SocketException ) {
                networkStream.Close() ;
               ClientSocket.Close();    
                ContinueProcess = false ;
                Console.WriteLine( "Conection is broken!");
              }        
 
  } // Process()
 
    private void ProcessDataReceived() {
        if ( sb.Length > 0 ) {
    bool bQuit = ( String.Compare( sb.ToString(), "quit", true ) == 0 ) ;
 
    data = sb.ToString() ;
                  
              sb.Length = 0 ; // Clear buffer
 
    Console.WriteLine( "Text received from client:") ;
              Console.WriteLine(data) ;
    
    StringBuilder response = new StringBuilder( ) ;
    response.Append( "Received at " ) ;
    response.Append( DateTime.Now.ToString() ) ;
    response.Append( "\r\n" ) ;
    response.Append( data ) ;
 
          // Echo the data back to the client.
              byte[] sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(response.ToString());
              networkStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length);
    
          // Client stop processing 
              if ( bQuit ) {
                  networkStream.Close() ;
                  ClientSocket.Close(); 
                  ContinueProcess = false ;
              }
        }
    }    
    
    public void Close() {
        networkStream.Close() ;
        ClientSocket.Close();    
    }
    
    public bool Alive {
        get {
            return ContinueProcess ;
        }
    }
    
} // class ClientHandler
 

+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.