Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

lütfen bir yardım foreach ile multi upload

parayla yapabilen varsa mesaj atsın işin içinden çıkamadım. bu şekilde iki adet resim oluşturuyorum. birini küçük birini büyük. fakat tek tek yüklemek gerekiyor. multiple yapmam lazım. birden fazla upload gerekiyor aynı anda.

<?php
session_start();
//----------------------------------------- start edit here ---------------------------------------------//
$maxlimit = 25600000; // maxim image limit
$folder = "../../prova"; // folder where to save images

// requirements
$minwidth = 100; // minim width
$minheight = 100; // minim height
$maxwidth = 10000; // maxim width
$maxheight = 10000; // maxim height

//thumbnails - 1 or 0 to allow or disallow
$thumb = 1; // allow to create thumb n.1
$thumb2 = 1;
// allowed extensions
$extensions = array('.png', '.gif', '.jpg', '.jpeg','.PNG', '.GIF', '.JPG', '.JPEG');
//----------------------------------------- end edit here ---------------------------------------------//
// check that we have a file
	if((!empty($_FILES["uploadfile"])) && ($_FILES['uploadfile']['error'] == 0)) {

	// check extension
	$extension = strrchr($_FILES['uploadfile']['name'], '.');
	if (!in_array($extension, $extensions))	{
		echo 'wrong file format, alowed only .png , .gif, .jpg, .jpeg
		<script language="javascript" type="text/javascript">window.top.window.formEnable();</script>';
	} else {

// get file size
$filesize = $_FILES['uploadfile']['size'];

	// check filesize
	if($filesize > $maxlimit){ 
		echo "File size is too big.";
	} else if($filesize < 1){ 
		echo "File size is empty.";
	} else {

// temporary file
$uploadedfile = $_FILES['uploadfile']['tmp_name'];

// capture the original size of the uploaded image
list($width,$height) = getimagesize($uploadedfile);

	// check if image size is lower
	if($width < $minwidth || $height < $minheight){ 
		echo 'Image is to small. Required minimum '.$minwidth.'x'.$minheight.'
		<script language="javascript" type="text/javascript">window.top.window.formEnable();</script>';
	} else if($width > $maxwidth || $height > $maxheight){ 
		echo 'Image is to big. Required maximum '.$maxwidth.'x'.$maxheight.'
		<script language="javascript" type="text/javascript">window.top.window.formEnable();</script>';
	} else {

// all characters lowercase
$filename = strtolower($_FILES['uploadfile']['name']);

// replace all spaces with _
$filename = preg_replace('/\s/', '_', $filename);

// extract filename and extension
$pos = strrpos($filename, '.'); 
$basename = substr($filename, 0, $pos); 
$ext = substr($filename, $pos+1);

// get random number
$rand = time();

// image name
$image = $basename .'-'. $rand . "." . $ext;

// check if file exists
$check = $folder . '/' . $image;
	if (file_exists($check)) {
		echo 'Image already exists';
	} else {


// check if it's animate gif
$frames = exec("identify -format '%n' ". $uploadedfile ."");
	if ($frames > 1) {
		// yes it's animate image
		// copy original image
		copy($_FILES['uploadfile']['tmp_name'], $folder . '/' . $image);

		// orignal image location
		$write_image = $folder . '/' . $image;
		//ennable form
		echo '<img src="' . $write_image . '" alt="'. $image .'" alt="'. $image .'" width="500" /><br />
<input type="text" name="location" value="[IMG]'.$script_location.''.$write_image.'[/IMG]" class="location corners" />
<script language="javascript" type="text/javascript">window.top.window.formEnable();</script>';
	} else {

// create an image from it so we can do the resize
 switch($ext){
 case "gif":
	$src = imagecreatefromgif($uploadedfile);
 break;
 case "jpg":
	$src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
 break;
 case "jpeg":
	$src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
 break;
 case "png":
	$src = imagecreatefrompng($uploadedfile);
 break;
 }

$_SESSION['provaisim']=$_FILES['uploadfile']['name'];
if ($thumb == 1){
// create first thumbnail image - resize original to 80 width x 80 height pixels 
$newheight = ($height/$width)*84;
$newwidth = 148;
$tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);

imagealphablending($tmp, false);
imagesavealpha($tmp,true);
$transparent = imagecolorallocatealpha($tmp, 255, 255, 255, 127);
imagefilledrectangle($tmp, 0, 0, $newwidth, $newheight, $transparent);
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);

// write thumbnail to disk
$write_thumbimage = $folder .'/kucuk-'. $image;
 switch($ext){
 case "gif":
	imagegif($tmp,$write_thumbimage);
 break;
 case "jpg":
	imagejpeg($tmp,$write_thumbimage,100);
 break;
 case "jpeg":
	imagejpeg($tmp,$write_thumbimage,100);
 break;
 case "png":
	imagepng($tmp,$write_thumbimage);
 break;
 }
}
if ($thumb2 == 1){
// create second thumbnail image - resize original to 125 width x 125 height pixels 
$newheight = ($height/$width)*471;
$newwidth = 700;
$tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
imagealphablending($tmp, false);
imagesavealpha($tmp,true);
$transparent = imagecolorallocatealpha($tmp, 255, 255, 255, 127);
imagefilledrectangle($tmp, 0, 0, $newwidth, $newheight, $transparent);
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);

// write thumbnail to disk
$write_thumb2image = $folder .'/buyuk/buyuk-'. $image;
 switch($ext){
 case "gif":
	imagegif($tmp,$write_thumb2image);
 break;
 case "jpg":
	imagejpeg($tmp,$write_thumb2image,100);
 break;
 case "jpeg":
	imagejpeg($tmp,$write_thumb2image,100);
 break;
 case "png":
	imagepng($tmp,$write_thumb2image);
 break;
 }
}

// all is done. clean temporary files
imagedestroy($src);
imagedestroy($tmp);

// image preview
if ($thumb == 1){
echo "</br><center><img src='flash" . $write_thumbimage . "' alt='". $image ."' />
<script language='javascript' type='text/javascript'>window.top.window.formEnable();</script>
<div class='clear'></div><h3>Fotoğraf yüklendi. Sıradakini şimdi yükleyebilirsiniz.</h3></center>";
}
	}
	}
 }
}
	// database connection

	include('../../baglanti.php');

			// insert into mysql database and show success message
			mysql_query("INSERT INTO prova VALUES('','".$_SESSION['provaid'] ."','".$_SESSION['provaisim'] ."','$image')");
	 }
		// error all fileds must be filled
	} else {
		echo '<center><p class="comment">Fotoğraf eklediğinizden emin olunuz!</p></center>'; }
?>
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.