Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

ayni anda 2 tabloya veri eklemek

Merhaba arkadaşlar yokmu önceden böyle bir şeyle karşılaşan ? bir türlü olmadı... php bilgim az olduğu için beceremedim. acaba authors tablosuna son_haber_id deye bir bolme yaratsam ve siralamani son haber id-ne gore yapsam olacak da. ama ayni anda yazi ekleme bolmesinde 2-ci tablonun (yani yazarin karsisinda ki son_haber_id bolmesine yazi id nasil eklerim onu bilmiyorum)

Aşağıda kı kodda aynı zamanda yazi İD-sini authors tablosunda olan son_yazi_id bolmesine İNSER etmeliyim bunu nasil yapa bilirim ?

<?php

	$modul_no = 9;
	
	//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
	//~~~~~~~~~~~~~ Ýncler Yapýlýyor ~~~~~~~~~//
	//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
	
	ob_start();
		
	include "login_check.php";

$limit = 15;

$do = trim($_GET['do']) ? addslashes(trim($_GET['do'])) : addslashes(trim($_POST['do'])) ;
$start = ( isset($_GET['start']) ) ? intval($_GET['start']) : 0;
$article_id = ( isset($_GET['article_id']) ) ? intval($_GET['article_id']) : intval($_POST['article_id']);
$page_headline = trim($_GET['do'] == "edit") ? "KÖŞƏ YAZISI REDAKTƏ ET" : "KÖŞƏ YAZISI ƏLAVƏ ET";

$title 		= addslashes(trim($_REQUEST['title']));
$author_id	= intval($_REQUEST['author_id']);
$order_type	= trim($_REQUEST['order_type']);
$order 		= trim($_REQUEST['order']);

$start_time	= intval($_GET['start_time']);
$end_time	= intval($_GET['end_time']);

$start_day	= intval($_POST['start_day']);
$start_month= intval($_POST['start_month']);
$start_year	= intval($_POST['start_year']);

$end_day	= intval($_POST['end_day']);
$end_month	= intval($_POST['end_month']);
$end_year	= intval($_POST['end_year']);

$start_time = ( $start_time ) ? $start_time : mktime(0,0,0,$start_month,$start_day,$start_year);
$end_time = ( $end_time ) ? $end_time : mktime(0,0,0,$end_month,$end_day,$end_year);

if($start_time == 943912800 || $start_time == -1) $start_time = "";
if($end_time == 943912800 || $end_time == -1) $end_time = "";

?>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>HD Panel v.1.0.1 </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="images/style.css" type="text/css" />
<script language='JavaScript' type='text/javascript' src='javascripts/functions.js'></script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-weight: bold}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
  _editor_url = "../htmlarea/";
  _editor_lang = "en";
</script>
<script type="text/javascript" src="../htmlarea/htmlarea.js"></script>
<script type="text/javascript">
var editor = null;
function initEditor() {
 editor = new HTMLArea("detail");

 // comment the following two lines to see how customization works
 editor.generate();
 return false;

 // BEGIN: code that adds a custom button
 // uncomment it to test
 var cfg = editor.config; // this is the default configuration

function insertHTML() {
 var html = prompt("HTML Kodunu Yazın");
 if (html) {
  editor.insertHTML(html);
 }
}
}
HTMLArea.onload = initEditor;

</script>
</head>

<body <? if($do == "new" || $do== "edit"){?> onLoad="HTMLArea.init();"<? } ?>>
<?php

if($do=="delete"){
$del = addslashes(trim($_GET['del_ok']));
$query = $db->read_query("select title from articles where article_id = $article_id");
$row = $db->sql_fetcharray($query);
?>

<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 <tr>
  <td colspan="2" class="listHeader padleft5px" align="center">Bilgilendirme</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="row5px listEven" align="center">
	<?php
	if($del != "yes"){	
	?>
	<b>DİQQƏT:</b> <b><i><?=$row[title]?></i></b> adlı qeydi silmək istədiyinizdən əminmisiniz ?<br />
	<br />
	<br />Davam etmək istəyirsinizmi ?<br /><br /><a href="articles.php">[ Xeyir ]</a> | <a href="articles.php?do=delete&article_id=<?=$article_id?>&del_ok=yes">[ Bəli ]</a>
	<?php
	}elseif($del == "yes"){
	
	$db->write_query("delete from comments where id = ".$article_id." and type='article'");
	$db->write_query("delete from articles where article_id = ".$article_id."");
	
	?>
	<b>Qeydlər silindi.</b><p>
	<a href="articles.php">Səhifəyə qayıtmaq üçün tıklayın.</a>
	<?php
	}
	?>
	</td>
 </tr>

</table>

<?php
}elseif( isset($_POST['save']) ){

	$author_id	= intval(trim($_POST['author_id']));
	$title 		= addslashes(trim($_POST['title']));
	$article 	= addslashes($_POST['detail']);
	
	$day 		= trim($_POST['day']);
	$month 		= trim($_POST['month']);
	$year 		= trim($_POST['year']);
	$hour 		= trim($_POST['hour']);
	$min 		= trim($_POST['min']);
	$sec 		= trim($_POST['sec']);
	
	$active 	= addslashes(trim($_POST['active']));
	
	$time = mktime($hour,$min,$sec,$month,$day,$year);
		
	$sql = ($do != "edit" ) ? "
	INSERT INTO articles
						(
						author_id, title, article, date,
						active
						)
						VALUES
						(
						'".$author_id."',
						'".$title."',
						'".$article."',
						'".$time."',
						'".$active."'
						)" : "
	UPDATE articles set
						author_id = '".$author_id."',
						title = '".$title."',
						article = '".$article."',
						date = '".$time."',
						active = '".$active."'
						where article_id=".$article_id;
?>

	<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 		<tr>
  		 <td colspan="2" class="listHeader padleft5px" align="center">Bilgilendirme</td>
 		</tr>
 		<tr>
  	 <td class="row5px listEven" align="center">
			<?php
			
			if(!$author_id || !$title || !$article){	
			?>
			Xahiş edirik geri qayıdıb lazımi yerləri doldurun.<br /><br /><a href="javascript:history.go(-1);">Geriyə</a>
			<?php
			}else{
			
			$db->write_query($sql) or die($db->sql_error());

			?>
			<b>Əməliyyat uğurla başa çatdı.</b><p>
			<a href="articles.php">Gözləyin...... Səhifəyə yönləndirilirsiniz.</a>
			<meta http-equiv="Refresh" content="2; articles.php" />
			<?php
			}
			?>
		 </td>
 		</tr>
	</table>
<?php
}elseif($do == "new" || $do == "edit"){

if($do == "edit"){
	$query = $db->read_query("
							SELECT author_id, title, article, date, active
							from articles where article_id = $article_id
							");
	$row = $db->sql_fetcharray($query);
	}
	
$time_day 	= isset ($row[date]) ? date("d",$row[date]) : date("d");
$time_month = isset ($row[date]) ? date("m",$row[date]) : date("m");
$time_year 	= isset ($row[date]) ? date("Y",$row[date]) : date("Y");
$time_hour 	= isset ($row[date]) ? date("H",$row[date]) : date("H");
$time_min 	= isset ($row[date]) ? date("i",$row[date]) : date("i");
$time_sec 	= isset ($row[date]) ? date("s",$row[date]) : date("s");
?>
<script>
	function SubmitForm(form){

	if(form.author_id.value == ""){
			alert("Yazar seçin");
			form.author_id.focus();
			return false;
			}
			
	if(form.title.value == ""){
			alert("Başlıq yazın");
			form.title.focus();
			return false;
			}
			
	if(form.detail.value == ""){
			alert("Mətn əlavə et");
			return false;
			}
			
	}

</script>

<form method="post" name="addForm" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" onSubmit="return SubmitForm(this);">
<input type="hidden" value="<?=$article_id?>" name="article_id" />
<input type="hidden" value="<?=$do?>" name="do" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 <tr>
  <td colspan="2" class="listHeader padleft5px" align="center"><?=$page_headline?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" class="row5px listOdd"> Lazımlı yerləri doldurun </td>
  </tr>
 <tr>
  <td class="row5px listEven"><b>Məqalə Yazarı :</b></td>
  <td class="row5px listOdd"><select name="author_id" id="author_id" style="width:150px;">
   <option selected="selected">-- Seçin --</option>
   <?php
		$a_query = $db->read_query("Select author_id, name from authors order by author_order asc");
		while($a_row = $db->sql_fetcharray($a_query)){
		
		if($row[author_id] == $a_row[author_id]) $select = "selected";else $select = "";
		?>
   <option <?=$select?> value="<?=$a_row[author_id]?>">
    <?=stripslashes($a_row[name])?>
    </option>
   <?php
		}
		?>
    </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="row5px listEven"><b>Başlıq :</b></td>
  <td class="row5px listOdd"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=stripslashes($row[title])?>" size="70" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top" class="row5px listEven"><b>Məqalə Mətni :</b></td>
  <td class="row5px listOdd">
	<TEXTAREA id="detail" name="detail" rows=20 cols="50"><?=stripslashes($row[article])?></TEXTAREA> 
   	</td>
 </tr>

  <tr>
  <td class="row5px listEven"><b>Tarix :</b></td>
  <td class="row5px listOdd"><select name="day" id="day">
   <?php for($i=1; $i<32; $i++){
	 if($i<10) $i = "0".$i;?>
   <option <?php if($time_day == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
   <?php }?>
  </select>
   <select name="month" id="select2">
    <?php for($i=1; $i<13; $i++){
		if($i<10) $i = "0".$i;
		?>
    <option <?php if($time_month == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
    <?php }?>
   </select>
   <select name="year" id="select3">
    <?php for($i=2006; $i<=date("Y"); $i++){?>
    <option <?php if($time_year == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
    <?php }?>
   </select>
   <select name="hour" id="select4">
    <?php for($i=0; $i<24; $i++){
		if($i<10) $i = "0".$i;?>
    <option <?php if($time_hour == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
    <?php }?>
    </select>
   <select name="min" id="select5">
    <?php for($i=0; $i<60; $i++){
		if($i<10) $i = "0".$i;?>
    <option <?php if($time_min == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
    <?php }?>
   </select>
   <select name="sec" id="select6">
    <?php for($i=0; $i<60; $i++){
		if($i<10) $i = "0".$i;?>
    <option <?php if($time_sec == $i) echo "selected";?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
    <?php }?>
   </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="row5px listEven"><b>Status :</b></td>
  <td class="row5px listOdd">
	<input <?php if($row[active] == "Y" || $row[active] == "") echo "checked";?> name="active" type="radio" value="Y" />Aktiv
 	<input <?php if($row[active] == "N") echo "checked";?> name="active" type="radio" value="N" />Passiv </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%" class="row5px listEven" align="center"> </td>
  <td width="70%" class="row5px listOdd"><input name="save" type="submit" class="button" id="save" value="Əlavə Et" />
   <input name="close" type="button" onClick="javascript:window.location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>'" class="button" id="close" value="İmtina Et" /></td>
 </tr>
</table>
</form>
<?php
}else{
?>
<form method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 <tr>
  <td colspan="2" class="listHeader padleft5px" align="center">AXTAR</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left" class="listEven row5px"><strong>Başlıq : </strong></td>
  <td align="left" class="row5px listOdd"><input name="title" type="text" value="<?php echo stripslashes($title);?>" id="s_title" size="70" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left" class="listEven row5px"><strong>Yazar : </strong></td>
  <td align="left" class="row5px listOdd">
	<select name="author_id" id="author_id" style="width:150px;">
		<option>-- Hepsi --</option>
   	<?php
		$a_query = $db->read_query("Select name, author_id from authors order by author_order asc");
		while($a_row = $db->sql_fetcharray($a_query)){
		
		if($author_id == $a_row[author_id]) $select = "selected";else $select = "";
		?>
		<option <?=$select?> value="<?=$a_row[author_id]?>"><?=stripslashes($a_row[name])?></option>
		<?php
		}
		?>
  </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left" class="listEven row5px"><strong>Tarix aralığı : </strong></td>
  <td align="left" class="row5px listOdd">
	<select name="start_day" id="start_day">
	 <option value="0" selected="selected">Gün</option>
   <?php for($i=1; $i<32; $i++){
	 if($i<10) $i = "0".$i;
	 if($start_time && (date("d",$start_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
	 <?php }?>
  </select>
	
	<select name="start_month" id="start_month">
   <option value="0">Ay</option>
   <?php for($i=1; $i<13; $i++){
	 if($i<10) $i = "0".$i;
	 if($start_time && (date("m",$start_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
	 <?php }?>
  </select>
	
	<select name="start_year" id="start_year">
   <option value="0">İl</option>
   <?php for($i=2006; $i<=date("Y"); $i++){
	 if($start_time && (date("Y",$start_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>?>
	 <?php }?>
  </select> 
	ilə 
  <select name="end_day" id="end_day">
   <option value="0">Gün</option>
   <?php for($i=1; $i<32; $i++){
	 if($i<10) $i = "0".$i;
	 if($end_time && (date("d",$end_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
   <?php }?>
  </select>
  <select name="end_month" id="end_month">
   <option value="0">Ay</option>
   <?php for($i=1; $i<13; $i++){
	 if($i<10) $i = "0".$i;
	  if($end_time && (date("m",$end_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
   <?php }?>
  </select>
  <select name="end_year" id="end_year">
   <option value="0">İl</option>
   <?php for($i=2006; $i<=date("Y"); $i++){
	  if($end_time && (date("Y",$end_time) == $i)) $select = "selected"; else $select = ""; 	 
	 ?>
	 <option <?=$select?> value="<?=$i?>"><?=$i?></option>
   <?php }?>
  </select> 
  arası </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="21%" align="left" class="listEven row5px"><strong>Sıralama : </strong></td>
  <td width="79%" align="left" class="row5px listOdd">
	<select name="order_type" id="order_type">
	 <option value="article_id">-- Seçin --</option>
	 <option <?php if($order_type=="article_id")echo "selected";?> value="article_id">ID</option>
	 <option <?php if($order_type=="date")echo "selected";?> value="date">Tarix</option>
	 <option <?php if($order_type=="active")echo "selected";?> value="active">Status</option>
 	</select>
	
	<label for="order_asc">
	<input name="order" <?php if($order=="asc")echo "checked";?> id="order_asc" type="radio" value="asc" /> Artan</label>
	<label for="order_desc"><input name="order" <?php if($order=="desc" || $order=="")echo "checked";?> type="radio" id="order_desc" value="desc" /> 
	Azalan</label></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left" class="row5px listEven"> </td>
  <td align="left" class="row5px listOdd"><input name="search" type="submit" class="button" id="search" value="Qeydlərin Siyahısı" />
  <input name="reset" type="reset" class="button" id="reset" value="Təmizlə" />
  <input name="close2" type="button" onClick="javascript:window.location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>'" class="button" id="close2" value="İmtina Et" /></td>
 </tr>
</table>
</form>
<div style="height:5px;"></div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 <tr>
  <td colspan="9" class="listHeader padleft5px" align="center">KÖŞƏ YAZILARI [ <span class="style1"><a href="?do=new" class="yellowlink">YENİ KÖŞƏ YAZISI ƏLAVƏ ET</a></span> ]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="5%" class="padleft5px listTitle" align="center">ID</td>
  <td width="17%" class="padleft5px listTitle">Yazar</td>
	<td width="40%" class="padleft5px listTitle">Başlıq</td>
	<td width="15%" class="padleft5px listTitle">Tarix</td>
	<td width="8%" class="padleft5px listTitle" align="center">Status</td>
  <td width="15%" class="padleft5px listTitle">Əməliyatlar </td>
 </tr>
 <?php
 
 $add_query 	= "";
 
 if($title){
  	$add_query .= " and articles.title LIKE '%$title%' ";
 }
 
 if($author_id){
  	$add_query .= " and articles.author_id=".$author_id;
 }
 
 if($start_time){
  	$add_query .= " and articles.date >=".$start_time;
 }
 
 if($end_time){
  	$add_query .= " and articles.date <= ".$end_time;
 }
 
 
 $add_order 	= "";
 
 if($order_type){
  	$add_order .= " order by articles.".$order_type;
 }else{
 	$add_order .= " order by articles.article_id";
 }
 
 if($order){
  	$add_order .= " ".$order;
 }else{
 	$add_order .= " desc";
 }
 
 $i=0;
 $query = $db->write_query("select count(articles.article_id) as total from articles as articles, authors as authors where articles.author_id = authors.author_id $add_query");
 $row=$db->sql_fetcharray($query) or die($db->sql_error());
 
 $articles_count=$row[total];
 
 if(!$articles_count){
 	
	echo "<tr>\n";
	echo " <td class=\"listEven\" align=\"center\" colspan=\"10\">\n";
	echo "  <br>Axtardiginiz Qeyd bazada tapilmadi.<br><br>";
	echo "	</td>\n";
	echo "</tr>\n";
 
 }
 
 $sql = "select 
		articles.article_id, articles.title, articles.date, 
		articles.active,authors.name
		from articles as articles, authors as authors where articles.author_id = authors.author_id
		$add_query $add_order limit $start,$limit
		";
		
 //echo $sql;
 $query = $db->write_query($sql) or die($db->sql_error());;
							
 while($row=$db->sql_fetcharray($query)){
 if($i%2==0) $class = "listOdd"; else $class = "listEven";


 ?>
 <tr class="<?=$class?>">
  <td align="center" class="padleft5px"><?php echo $row[article_id];?></td>
  <td class="padleft5px"><?php echo stripslashes($row[name]);?></td>
	<td class="padleft5px"><?php echo stripslashes($row[title]);?></td>
	<td class="padleft5px"><?php echo date("d.m.Y H:i",$row[date]);?></td>
	<td class="padleft5px" align="center"><?php echo active_passive($row[active]);?></td>
	<td class="padleft5px">
	<img src="images/edit.gif" width="17" height="17" align="absmiddle"> <a class="blacklink" href="articles.php?do=edit&article_id=<?=$row[article_id]?>">Redaktə Et</a>  | 
	<img src="images/delete.gif" width="17" height="17" align="absmiddle"> <a class="blacklink" href="articles.php?do=delete&article_id=<?=$row[article_id]?>">Sil</a> </td>
 </tr>
 <?php
 $i++;
 }
 ?>
</table>
<?php
}

if($articles_count>$limit){?>
<div id="page_nav"><?php
echo generate_pagination("articles.php?title=".stripslashes($title)."&author_id=$author_id&order_type=$order_type&order=$order&start_time=$start_time&end_time=$end_time", $articles_count, $limit, $start);?></div>
<?php
}

include "footer.php";
?>
</body>
</html>
 • Arkadaslar aslinda bu son cozum yolu da ve zor olani muhakkak daha kolay yolu varda ben bilmiyorum ... Kural bu en son yazi yazan yazar resmi en uste olmasini istiyorum ... 2 tablom var yazarlar ve yazilar.
  solaxay 10 yıl önce yazdı
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • solaxay adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  3 cevap - 17 soru
  bilmem anlata bildimmi ... basitce : yazar yazisi ekledigimiz zaman yazi Yazarinin son_yazi_id satirina en son yazisinin id-sini atsin ve her defa bu yenilensin eskisi silinsin yeni id eklensin
 • HaylazNef adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  38 cevap - 14 soru
  Bunun için trigger(tetikleyici) kullanman gerekir.

  burada detaylı bir şekilde açıklamış.

  http://www.sinanakyazici.com/mysql-trigger-tetikleyici-kullanimi

  eğer daha fazla bilgi istersen google a başvur. Yapman gereken çok basit veri eklemek isteiğin tablo için trigger oluşruracaksın ve bu tabloya veri eklendikten sonra şu kodlar otomatik çalışacak diyeceksin.

  Yani yazar yazisi eklendikten hemen sonra o yaziyi yazarın son yazisi yapmak için yazar tablosunun id sini değiştirecek update sorgusunu trigger içine yazacaksın. Bir kere çalıştıracaksın sonra bir şey yapmana gerek yok her yeni kayıtta o diğer işlemleri otomatik yapacak.
 • gungnir89 adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  25 cevap - 13 soru
  tam olarak yapmak istediğinizi anlamadım. iki farklı tabloya aynı anda kayıt yapmak derken. ilk tabloya yeni kayıt edilen primary auto increment id alanınızdaki id ile ikinci tabloya kayıt mı atmak istiyorsunuz?
  eğer sorun buysa yeni kayıtta auto increment primary key'i almak için mysql_insert_id() fonksiyonu var php'nin.
  yani şöyle işliyor
  mysql_query('insert into tablo_adi (colonadi) values("deger")');
  $kaydedilen_id=mysql_insert_id();
  
  • solaxay adlı üyenin fotoğrafı solaxay
   Arkadaslar aslinda bu son cozum yolu da ve zor olani muhakkak daha kolay yolu varda ben bilmiyorum ... Kural bu en son yazi yazan yazar resmi en uste olmasini istiyorum ... 2 tablom var yazarlar ve yazilar.
   10 yıl önce yazılmış
  • gungnir89 adlı üyenin fotoğrafı gungnir89
   bunu yapman için veritabanında yazarlar için datetime tipinde son_yazi kolon açman gerekir, ya da yazıların tutulduğu tablonda id'yi azalana göre sıralayıp yazarları gruplayarak en son yazanları bulabilirsin
   10 yıl önce yazılmış