Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Asp Başka Siteden Veri Çekme ?

Merhaba arkadaşlar; aşağıdaki asp kodları ile başka siteden veri çekiyorum fakat linkte # işareti olunca hata veriyor. Bir türlü çözemedim yardımcı olabilir misiniz.


<asp>
<%
Response.Buffer = True
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
Response.AddHeader "pragma","no-cache"
Response.AddHeader "cache-control","private"
Response.CacheControl = "No-Store"
Session.CodePage = 1254
Session.LCID = 1055
Session.Timeout = 30
response.charset = "utf-8"

Function BinaryToString(Binary)
Dim ko1, ko2, ko3, kotim1, kotim2, kotim3
Dim L
ko1 = 1
ko2 = 1
ko3 = 1
L = LenB(Binary)
Do While ko1<=L
kotim3 = kotim3 & Chr(AscB(MidB(Binary,ko1,1)))
ko1 = ko1 + 1
ko3 = ko3 + 1
If ko3>300 Then
kotim2 = kotim2 & kotim3
kotim3 = ""
ko3 = 1
ko2 = ko2 + 1
If ko2>200 Then
kotim1 = kotim1 & kotim2
kotim2 = ""
ko2 = 1
End If
End If
Loop
BinaryToString = kotim1 & kotim2 & kotim3
End Function


'On error resume next
site = "https://siteadi.com/#TR"
Set HTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" )
HTTP.Open "Get" , site, False
HTTP.Send
Sayfa_Al = BinaryToString(HTTP.ResponseBody)
Set HTTP = Nothing


IF Err Then
Response.Write "Veri Çekilemiyor "&Err.Description
Else
Basla = InStr(1,Sayfa_Al, "<span id=""global-last"" class=""last-main"" itemprop=""price"">")
Bitir = InStr(Basla, Sayfa_Al, "</span>" , 1) - Basla
kod = Mid(Sayfa_Al, Basla, Bitir)
Response.Write kod & "</span>"
End IF
%>
</asp>
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.