Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Select box a Ana Kategori ve Alt Kategori çekmek

alt_kat_ekle.php
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
color: #FF0000;
font-weight: bold;
font-style: italic;
font-size: 12px;
font-family: "Comic Sans MS";
}
-->
</style>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="alt_ kat_isle">
<select name="ana_katt" id="jumpMenu" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
<?
include "baglan.php";
//Sql Sorgumuzu Yapiyoruz.
mysql_query("SET NAMES 'latin5'");
mysql_query("SET CHARACTER SET latin5");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'latin5_turkish_ci'");
$sqlsorgu = mysql_query("SELECT * FROM test_ana_kategorileri ORDER BY id ASC");

// While Döngümüzü Yaziyoruz.
while($yazdir=mysql_fetch_array($sqlsorgu)){
//Metin Alanini Metin Degiskenine Çekiyoruz.
$metin0 = $yazdir['id'];
$metin4 = $yazdir['test_ana_kat_adi'];

?>
<option value="<? echo "$metin0"; ?>">
<? echo "$metin4";
}

?>
</option>
</select>
<input name="altkat1" type="text" id="altkat1" />
<span class="style1">Alt Kategori Adını Yazınız </span></p>
<p>
<input type="submit" name="Submit" value="Kategori Ekle" />
</p>
</form>
----------------------------------------------------------------------
alt_kat_isle.php
<form action="" method="get"></form><?
$altmetin1="$_POST[altkat1]";
$altmetin2="$_POST[ana_katt]";
$altmetin3="$_POST[metin0]";


include "baglan.php";


echo "Eklecenek Ana Soru Kategori Id si :$altmetin2 <br>";
echo "Eklecenek Alt Soru Kategorisi :$altmetin1 <br>";
echo "Eklecenek Ana Soru Kategori :$altmetin3 <br>";include "baglan.php" ;

//INSERT INTO sorular (soru_kategori, soyadi, uye_no) VALUES ('Muharrem','Taç','1234')//

//$sql="insert into uyeler (no, ad, soyad) values ('', '$isim','$soyisim')";mysql_query("$haberekle");

$altkat_ekle ="INSERT INTO altkategori (altkat_adi,ana_kat_id) VALUES('$altmetin1','$altmetin2')";mysql_query("$altkat_ekle") or die("Hata Olustu!");

if ($altkat_ekle)

{
echo "Kayit basari ile girildi <br>" ;
}

?>

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ana_kat_ekle.php
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
color: #FF0000;
font-weight: bold;
font-style: italic;
font-size: 12px;
font-family: "Comic Sans MS";
}
-->
</style>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="ana_kat_isle.php">
<p>
<input name="anakat1" type="text" id="anakat1" />
<span class="style1">Ana Kategori Adını Yazınız </span></p>
<p>
<input type="submit" name="Submit" value="Kategori Ekle" />
</p>
</form>
-------------------------------------------------------------------------------------------
ana_kat_isle.php

<?
$anametin1="$_POST[anakat1]";


echo "Eklecenek Soru Kategorisi :$metin1 <br>";
include "baglan.php" ;

//INSERT INTO sorular (soru_kategori, soyadi, uye_no) VALUES ('Muharrem','Taç','1234')//

//$sql="insert into uyeler (no, ad, soyad) values ('', '$isim','$soyisim')";mysql_query("$haberekle");

$anakat_ekle ="INSERT INTO test_ana_kategorileri (test_ana_kat_adi) VALUES('$anametin1')";mysql_query("$anakat_ekle") or die("Hata Olustu!");

if ($anakat_ekle)

{
echo "Kayit basari ile girildi <br>" ;
}

?>

----------------------------------------------------------------------------------------------
veritabanım
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: localhost
-- Üretim Zamanı: 20 Aralık 2010 saat 11:41:21
-- Sunucu sürümü: 5.0.51
-- PHP Sürümü: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Veritabanı: `sorubanka`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo yapısı: `altkategori`
--

CREATE TABLE `altkategori` (
`id` int(6) NOT NULL auto_increment,
`altkat_adi` varchar(100) NOT NULL,
`ana_kat_id` int(6) NOT NULL,
`ana_kat_isim` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `altkat_adi` (`altkat_adi`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5 AUTO_INCREMENT=37 ;

--
-- Tablo döküm verisi `altkategori`
--

INSERT INTO `altkategori` VALUES (29, 'Kalabalık Yönetimi', 3, '');
INSERT INTO `altkategori` VALUES (33, 'Rasyonel Sayılar', 9, '');
INSERT INTO `altkategori` VALUES (34, 'Terimler', 9, '');
INSERT INTO `altkategori` VALUES (35, 'Nazım Hikmet', 1, '');
INSERT INTO `altkategori` VALUES (36, 'İklimler', 2, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo yapısı: `sorular`
--

CREATE TABLE `sorular` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`soru_kategori` varchar(100) NOT NULL,
`soru_alt_kategori` varchar(100) NOT NULL,
`soru_yaz` varchar(200) NOT NULL,
`cevapsec_a` varchar(100) NOT NULL,
`cevapsec_b` varchar(100) NOT NULL,
`cevapsec_c` varchar(100) NOT NULL,
`cevapsec_d` varchar(100) NOT NULL,
`cevapsec_e` varchar(100) NOT NULL,
`dogru_cevap` varchar(5) NOT NULL,
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5 AUTO_INCREMENT=5 ;

--
-- Tablo döküm verisi `sorular`
--

INSERT INTO `sorular` VALUES (2, 'Coğrafya', 'Türkiyenin Coğrafi Konumu', 'Kırklareli Hangi Bölgededir', 'Marmara', 'Ege', 'Akdeniz', 'Doğu Anadolu', 'Karadeniz', 'A');
INSERT INTO `sorular` VALUES (3, 'Coğrafya', 'Türkiyenin Coğrafi Konumu', 'İstanbul Hangi Bölgededir', 'Marmara', 'Ege', 'Akdeniz', 'Karadeniz', 'Doğu Anadolu', 'A');
INSERT INTO `sorular` VALUES (4, 'Matematik', 'Rasyonel Sayılar', 'ssldkfjslşdfşlaskfjsşlj', 'sdlfkjsdşllj', 'sdşlfkhsdlfkj', '3*453*459*3459', 'sldfgdfjdfgjoıu', 'sfgğdsgudofıguopdaıgf', 'D');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo yapısı: `test_ana_kategorileri`
--

CREATE TABLE `test_ana_kategorileri` (
`id` int(6) NOT NULL auto_increment,
`test_ana_kat_adi` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `test_ana_kat_adi` (`test_ana_kat_adi`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5 AUTO_INCREMENT=12 ;

--
-- Tablo döküm verisi `test_ana_kategorileri`
--

INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (1, 'Ebebiyat');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (2, 'Coğrafya');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (3, 'Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (4, 'Fen Bilimleri');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (6, 'Kertenkele');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (9, 'Matematik');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (10, 'Görsel Programlama');
INSERT INTO `test_ana_kategorileri` VALUES (11, 'C++ Programlama dili');
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.